ĐỊNH DẠNG FILE NHẠC BẰNG SWITCH SOUND CONVERTER

Khởi động Switch Sound Converter.

Chọn file cần định dạng (Add file(s)) và browse đến folder chứa files. Switch Sound Converter hỗ trợ file .mp3, .wav, .au, .aiff, .gsm, ...

Chọn nơi chứa file kết quả (Output Folder) bằng cách click vào nút "...".

Định dạng file kết quả (Output Format) và thay đổi mã hóa của file (Encoder Settings). Nếu bạn muốn nối các bản nhạc với nhau thì phải set bitrate giống nhau, có thể chọn từ 8 (file nhẹ nhất, nhưng chất lượng không tốt) đến 320.

Click vào "Convert" và chờ kết quả.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

Trở về